نمونه سوال یا آزمون خود را از لیست زیر انتخاب کنید

بافنده قالی - گلیم - نمد

نمدمالی – سازنده تولیدات نمدی
قالی باف
گلیم باف