نمونه سوال بنا

نمونه سوال تستی بنای سفت کار و کمک بنا از رشته ساختمان (عمران) برگزار شده توسط آموزشگاه های آزاد و آزمون ادواری مطابق با استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای