توضیحات محصول

نمونه سوال راهنمای محلی

مطابق با استاندارد شماره 91/94/1/2 – 5 سازمان آموزش فنی و حرفه ای

دانلود استاندارد حرفه از سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور